miercuri, 24 noiembrie 2010
"Zadig se plimba pe malul Eufratului, deznàdàjduit si blestemánd in gánd soarta care il prigonea mereu. Cum umbla el asa, intálni un pustnic cu o barbà venerabilà, care ii ajungea pánà la bráu. Tinea in mánà o carte din care citea cu luare aminte. Zadig se opri si ìi fàcu o plecàciune adáncà. Pustnicul ìi ràspunse cu un aer atát de màret si de blánd, ìncát Zadig vru sà stea de vorbá cu dànsul. Ìl ìntrebà ce carte citeste.
-Asta e cartea soartei, spuse pustnicul; vrei sà citesti putin?
Si puse cartea in màinile lui Zadig, care, desi stia mai multe limbi, nu putu sà ìnteleagà nici mácar o literà.
-Pari sà fii tare necájit, ìi spuse pustnicul.
-Vai! Am si de ce sà fiu, spuse Zadig.
-Dacà-mi dai voie sà te insotesc, zise bàtránul, poate cá am sà-ti fiu de folos; am adus de multe ori màngàiere celor nenorociti.
Zadig simti respect fatà de infàtisarea, de barba si cartea pustnicului. In vorbele lui gàsi cugetári ìnalte.
Pustnicul vorbea de soartà, de dreptate, de moralà, de binele suprem, de slábiciunea omeneascá, de virtuti si de vicii cu o elocventà atàt de vie si de pátrunzátoare, ìncát Zadig se simti atras spre dánsul de o putere de neínvins. Ìl rugá stàruitor sà nu-l pàràseascà pàná nu se vor ìntoarce la Babilon.
Ìti cer si eu acelasi lucru, ìi spuse bàtránul.Jurà-te pe Orosmad cà n-ai sà te desparti de mine cáteva zile, orice m-ai vedea cà fac.
Zadig se jurà si plecarà ìmpreunà.
Cei doi càlàtori ajunserà seara la un castel falnic.Portarul, pe care l-ai fi luat drept un boier mare, le dàdu drumul ìnàuntru cu un fel de bunàvointà dispretuitoare. Se ìnfàtisarà apoi unui slujitor mai mare care le aràtà odàile frumoase ale stàpánului.
Furà primiti la masa lui, dar stàturà la coada mesei si stàpánul nici nu se uitá la dànsii. Li se dàdu sà mànánce la fel ca la celorlalti, tot bucate alese si din belsug. Dupà aceea se spàlarà pe máini ìntr-un lighean de aur bàtut cu smaralde si rubine. Se culcará intr-o odaie frumoasà si dimineata un slujitor le dàdu la plecare cáte un ban de aur.
-Stàpánul casei, spuse Zadig pe drum, mi se pare a fi un om foarte darnic, desi cam mándru; primeste cu màrinimie pe oaspeti.
Spunànd acestea vàzu cà un fel de pungà foarte largà pe care o purta pustnicul era parcà ìntinsá si umflatà.Zàri ìn ea ligheanul de aur ímpodobit cu pietre scumpe; pustnicul ìl furase. Zadig nu ìndràzni sà spunà nimic, dar era foarte uimit.
Pe la amiazà pustnicul se ínfàtisà la usa unei case foarte mici, dar frumos clàdite, in care locuia un zgàrcit bogat. Ceru gàzduire pentru càteva ceasuri. Un slujitor bàtrán si prost ìnbràcat ìl intàmpinà cu asprime si duse pe pustnic si pe Zadig ìn grajd unde le dàduse niste màsline putrede, pàine mucegàità si bere ràsuflatà. Pustnicul máncà si bàu tot asa de multumit ca si ziua trecutà. Pe urmà, ìntorcándu-se càtre slujitorul acela bàtràn care stàtea làngà ei si ìi pàzea sà nu fure ceva si ìi tot zorea sá plece, ìi dàdu cei doi bani de aur pe care ìi primise azi-dimineatà si ìi multumi pentru serviciile lui.
-As vrea sà vorbesc cu stàpánul dumitale, spuse pustnicul.
Slujitorul, mirat, ìi duse pe amándoi la stàpánul sàu.
-Preamàrite domn, ìi spuse pustnicul, nu pot decàt sá-ti multumesc foarte umil pentru felul màrinimos in care ne-ai gàzduit. Te rog sà primesti ligheanul acesta de aur ca un slab semn de recunostintà din partea mea.
Zgárcitul fu càt pe ce sà cadà pe jos. Pustnicul nu-i dàdu timp sà-si vinà in fire si plecà repede cu tánàrul lui tovaràs.
-Pàrinte, ìi spuse Zadig, ce-i asta? Dumneata nu pari sà semeni deloc cu ceilalti oameni. Furi un lighean de aur ìmpodobit cu pietre scumpe de la un om care te gàzduieste minunat si ìl dai unui zgàrcit care te primeste ràu.
-Fiule, ràspunse bàtránul, omul acela falnic care nu gàzduieste pe stràini decàt din desertàciune, pentru ca ei sà se minuneze de bogàtiile lui, se va face mai intelept,, iar avarul va ìnvàta cum sà fie mai primitor. Zadig nu stia ìncà dacà are de-a face cu omul cel mai nebun ori cu omul cel mai cuminte din lume; dar pustnicul vorbea cu atàta hotàráre ìncát Zadig, legat de alt fel prin juràmànt, nu se putea opri sà nu-l urmeze.
Seara ajunseserà la o casá frumoasá dar simplà, in care nu se simtea nici risipà nici zgàrcenie. Stàpánul casei era un filosof retras departe de lume, care cultiva in liniste ìntelepciunea si virtutea si care totusi nu se plictisea. Ìsi clàdise acest loc de odihnà in care primea pe oaspeti cu màrinimie, dar fàrà ìngámfare. Iesi chiar el in ìntàmpinarea celor doi cálátori si ìi duse mai ìntài sá se odihneascà ìntr-o odaie unde gàsirà tot ce le trebuia. Dupà càtva timp veni chiar el ca sà-i pofteascá la o masà curatá si bine pregàtità. Ìn timpul mesei el vorbi despre ràscoalele care izbucnirà in Babilon ìn vremea din urmà. Pàrea sà fie sincer de partea reginei si spuse cá s-ar fi bucurat dacá Zadig ar fi luat parte la lupta pentru coroana Babilonului. "Oamenii ínsà, adàugà el, nu merità sá aibà un rege ca Zadig". Acesta se ìnrosise si simtea cum ìi creste durerea. Ei furà de pàrerea cà in lumea asta lucrurile nu merg ìntotdeauna asa cum ar vrea inteleptii. Pustnicul spunea mereu cà drumurile Providentei nu se cunosc si cà oamenii greseau cànd vorbeau despre un tot din care nu cunosteau decàt o micà parte.
Vorbirà de pasiuni.
-Ah ce primejdioase sunt ! zise Zadig.
Pustnicul ràspunse:
-Ele sunt vànturile care umflà pànzele coràbiei: uneori o scufundà; dar fàrà ele, corabia n-ar putea merge. Fierea te face mànios si bolnav, dar fàrà fiere omul n-ar putea trài. Totul pe lume e primejdios si totul e de trebuintà.
Vorbirà despre plàcere si pustnicul dovedi cà plàcerea este un dar al dumnezeirii, fiindcà, spuse el "omul nu-si poate da nici senzatii, nici idei, el primeste tot ce are; màhnirea si plàcerea ii vin din altà parte, ca toatà fiinta lui". Zadig se minuna cà un om care fàcuse lucruri atàt de ciudate, putea sà judece atàt de bine. In sfàrsit, dupà o conversatie pe càt de instructivà, pe atàt de plàcutà, gazda ii duse iar pe cei doi càlàtori in odaia lor, aducànd laude cerului care ii trimisese niste oameni atàt de intelepti si de cumsecade. Cu o dàrnicie neprefàcutà si care nu putea sà jigneascà pe nimeni, fu gata sà le dea si bani. Pustnicul nu primi si ii spuse cà-si ia ràmas bun de pe acum, fiindcà are de gànd sà plece de cu noapte la Babilon. Se despàrtirà cu prietenie. Zadig mai ales, simtea multà stimà si dragoste fatà de omul acesta atàt de plàcut.
Ràmasi singuri, cei doi càlàtori, mai rostirà cuvinte de laudà despre gazda lor. In zorii zilei pustnicul isi trezi tovaràsul.
-Trebuie sà plecàm, spuse el; dar in timp ce toti dorm, vreau sà las omului acestuia o màrturie a stimei si a dragostei mele pe care le am fatà de dànsul.
Spunànd acestea luà o fàclie si dàdu foc casei. Zadig, inspàimàntat incepu sà strige si voi sà-l opreascà de la o faptà atàt de groaznicà. Dar pustnicul il trase dupà dànsul cu o putere peste fire. Casa era in flàcàri. Pustnicul, care acum era departe impreunà cu tovaràsul sàu, se uita linistit cum arde casa.
-Slavà Domnului, spuse el, acum casa gazdei noastre arde pànà im temelie. Ferice de dànsul !
La vorbele acestea, lui Zadig ii veni sà pufneascà de ràs, sà-l ocàrascà pe cinstitul pàrinte, sà-l batà si s-o ia la fugà, dar nu fàcu nimic din toate astea si, stàpànit mereu de puterea pustnicului, il urmà fàrà voia lui pàna la cel din urmà popas de noapte.
Popasul acesta il fàcurà la o vàduvà, o femeie asezatà, care avea un nepot de 14 ani, foarte dràgàlas si care era unica ei nàdejde. Ii primi si ea cum putu mai bine.A doua zi dimineata ea spuse lui nepotu-sàu sà-i ducà pe cei doi càlàtori pànà la un pod care se rupsese de curànd si era primejdios de trecut. Bàiatul bucuros sà-i slujeascà, mergea in fata lor. Cànd ajunserà pe pod, pustnicul ii spuse:
-Vino-ncoace, vreau sà multumim màtusii tale.
il luà de pàr si il aruncà in apà. Bàiatul càzu in ràu, capul lui mai iesi o clipà la suprafatà, si pe urmà apa il tàrà la vale.
-Esti un nelegiuit si un ucigas! strigà atunci Zadig.
-Mi-ai fàgàduit cà ai sà ai mai multà ràbdare, ii tàie vorba pustnicul. Aflà cà sub dàràmàturile casei, càruia soarta ia dat foc, stàpànul casei a gàsit o comoarà. Aflà cà bàiatul àsta pe care soarta l-a ucis, peste un an ar fi omoràt pe màtusà-sa si peste doi, pe tine.
-Dar de unde stii asta varvarule? strigà Zadig. Si chiar dacà ai citit intàmplarea asta in cartea ta despre puterile soartei, ai tu oare dreptul sà ineci un copil care nu ti-a fàcut nici un ràu?
In timp ce vorbea astfel, Zadig vàzu cà bàtrànul nu mai avea barbà si chipul sàu lua infàtisarea tineretii, Hainele lui de pustnic pieirà. Acum patru aripi frumoase acopereau un trup falnic care impràstia luminà.
- O, sol al cerului ! O, inger Dumnezeiesc ! striga Zadig, aruncàndu-se cu fruntea la pàmànt. Te-ai pogoràt oare din ceruri ca sà aràti unui biet muritor cum sà asculte de poruncile eterne?
-Oamenii, spuse ingerul Jesrad judecà tot fàrà sà cunoascà nimic. Tu esti singurul om vrednic sà fie luminat.
Zadig ii ceru voie sà vorbeascà.
-Mà tem de mine insumi, spuse el. Indràznesc sà te rog sà-mi alungi o indoialà: n-ar fi fost mai bine sà fi luat pe bàiatul acela si sà-l indrepti pe calea virtutii decàt sà-l ineci?
Jesrad, ràspunse:
-Dacà ar fi fost bun si dacà ar fi tràit, soarta lui ar fi fost sa fie omoràt impreunà cu femeia pe care ar fi luat-o si cu copilul pe care l-ar fi avut.
-Cum asta? spuse Zadig; asadar e nevoie numaidecàt ca sà fie pe lume nelegiuiri si necazuri si necazurile sà cadà pe capul oamenilor de treabà?
-Cei rài, ràspunse Jesrad, sunt totdeauna nenorociti; ei slujesc ca sà punà la incercare pe oamenii cei buni, putini la numàr; si nu este ràu din care sà nu iasà bine.
-Dar dacà n-ar fi decàt bine, si ràu deloc?
-Atunci, ràspunse Jesrad, pàmàntul ar fi alt pàmànt, inlàntuirea intàmplàrilor ar fi altà orànduire inteleaptà; si aceastà altà orànduire, care ar fi desàvàrsità, nu poate sà fie decàt in locuinta vesnicà a Fiintei supeme, de care ràul nu poate sà se atingà.Ea a plàsmuit milioane de lumi dintre care nici una nu seamànà cu alta. Aceastà diversitate fàrà margini este o insusire a puterii sale nemàrginite. Nu sunt douà frunze de copac [identice] pe pàmànt, nu sunt douà globuri pe intinsul nesfàrsit al cerului care sà fie asemànàtoare; si tot ceea ce vezi in micul atom pe care te-ai nàscut, trebuia sà fie la locul lui si la timpul lui anumit, dupà poruncile nestràmutate ale celui care cuprinde tot. Oamenii cred cà copilul acela care a murit, a càzut in apà din intàmplare, si cà tot din intàmplare a ars casa aceea; dar nu existà intàmplare; totul e incercare, sau pedeapsà, sau ràsplatà, sau prevedere. Adu-ti aminte de pescarul acela care se credea cel mai nenorocit dintre oameni, Orosmad te-a trimis pe tine ca sà-i schimbi soarta. Biet muritor ce esti, nu mai cerceta ceea ce trebuie sà adori.
-Dar...spuse Zadig.
Insà, in timp ce rostea acest dar, ingerul isi si luà zborul càtre al zecelea cer. Zadig, in genunchi, se inchinà Providentei si se supuse, Ingerul strigà càtre el din inaltul vàzduhului:
-Ia-ti calea càtre Babilon."

7 comentarii: